تبلیغات
خاطـــــــــره - یازهرا یه نگاه کنی تمومه همه ی غم و دردا...
تاریخ : سه شنبه 12 فروردین 1393 | 07:33 ب.ظ | نویسنده : خاطره
http://uploadyar.com/uploads/110161653a821.jpg


                                                               یــکــــ بـار عـایـشه گفتـــــ:
چــرا اینقـدر فـاطمـه را مـی بــویـی؟
چــرا اینقـدر فـاطمـه را مـی بـوسـی؟
چــرا بـه هـردیـدار فـاطمـه،تـو جـان دوبـاره مـی گیـری؟

پـیامبـرصلی الله علیه وآله وسلم فــرمود:
«خـامـوش عـایـشه! فـاطمـه بـهشتــــ مـن استـــــ،
فــاطمــه کـوثـــر مـن استـــــــ،مـن از فـاطمـه بـــوی 
بهشتــــــ مـی شنوم،فـاطمـه عیـن بهشتـــــ استــــ،
فـاطمـه جواز بهشتـــــ استـــــــ،رضــای مـن در گـرو
رضــای فــاطمــه استـــــ،خشــم فـاطمـه جهنــم
خــــداستـــــ و رضـــای فـاطمـه بهشتــــ خـــدا»
--------------------------------------------------------------------------------
سـلمان عــرض کــــرد:
از فضــائـل فــاطمــه درقیـامتـــــ بـه مـن خبــری بـدهیـد!
رسـول خـداصلی الله علیه وآله وسلم شـادمـان از درخـواستــــ
وی فـرمـود: فـاطمـه تنـها زنـی استـــــ کــه درقیـامتــــــ سـواره
عبـور مـی کنـد.پـس ازآن خــداونـد تبـارکـــ و تـعالـی بـه فـاطمـه
پیـغـــام مـی دهـد:یـافـاطمـه هـرچـه مـی خـواهـی درخواستـــــ
کـن تـا بـه تـو عطـا کنـم و آنچـه آرزو کنـی بـرآورده مـی نـماییـم.
فـاطمـه عـرض مـی کنـد: تـو آرزوی مـن و نـهایتـــــ آمـال مـن هستـی،
ازتـو درخواستــــ مـی کنـم کـه دوستـان مـن و دوستـان خـانـدان مـرا
بـه آتـش سـوزنـده ی خـود عـذاب نکنـی.
از درگـاه ربـوبی پیـغـــام رسـد:
ای فـاطمـه! بـه عـزتــــ و و جلالـم و بلنـدای مقـام و مرتبــه ام.
دوهـزار سال پیـش از آفـرینش آسمانـها و زمیـن سـوگنـد یـاد 
کـرده ام کـه دوستـان تـو و دوستـان خـانـدان تـورا در آتـش عـذابــــــ نکنیـم. 
از رضایت تا شفاعت چقدر راه است؟؟؟
برای رضایت مادر چه میکنیم؟؟؟ چه باید بکنیم؟؟؟ 
رضایتی که رضایت رسول الله است و رضایت خــــدا...
حجاب....
عفاف....
این ها که قدم های ابتدایی است...اگر نباشد که دختر بودن برای این مادر زیر سوال میرود...
حتما برای جلب رضایتش چیزهای دیگری هم لازم است!
کتاب زندگی اش را مرور باید کرد...درس ها باید گرفت...
شاید فاطمیه فرصتی باشد برای شروع یک فصل جدید...

رضایت و در پی اش شفاعت مادر نصیبتان