تبلیغات
خاطـــــــــره - سرداربی ســــر
تاریخ : شنبه 17 اسفند 1392 | 09:49 ب.ظ | نویسنده : خاطره
علـی وارزیستن وعلی وارشهیدشدن رادوست دارم

حسیـــن وارزیستن وحســـین وارشهیدشدن رادوست دارم
تولدت راکه ازامام حسین داری وسفــــرکربلا...

آن روزی که مادرت تورابارداربودوباسخت ترین شرایط راهی کرب وبلا شدودکترهاامیدی به ماندنت نداشتند

اماصاحب خانه ومادرش زهــــرا(س) تورابه مادرت هدیه دادند

.
.
.
.
.
ازراه ورسم زندگی ات چه بگویم که شیوه ی امام ومولایت رادرپیش گرفتی وآنقدرساده زیستی که تمام اسباب زندگیت 

پشت یک وانت جامیگرفت وتودرجهـــــــــــاد...

"مادرحاجی میگوید:به اوگفتم کاردرستی نیست دائم زن وبچه ات راازاین طرف به آن طرف میکشی!بیاشهرضایک خانه 

برایت میخرم.گفت:نه نه!حرف این چیزهارانزن دنیاهیچ ارزشی ندارد!خانه ی من عقب ماشینم است

دنیاراگداشتم برای دنیادارها،خانه هم باشدبرای خانه دارها..."
.
.
.
.
.
.
وسرانجام شهادتتــــــــــــــــــــــــــــ

وقتی حاج همت شهیدشدعراقی هاجشن گرفتندوتوی رسانه هایشان باخوشحالی اعلام کردندکه یکی ازفرمانده لشگـــــرهای

قوی ایران راکشته اند.اولین باری که درجنگ به کسی عنوان"سیدالشهدا" دادنددرهمین عملیات خیبــــربودبرای حاج همتـــــــــ


پیکــــــرت هم بی سربودمثل مولای غریبتــــــــ...

....

وچه زیباخدا"دوست داشتن" هایت راتحقق بخشیــــــــد...
.
پ.ن:وقتی خالص شوی برای محبوبتـــــــــــــ این چنین عــزیزخواهی شدکه خدابه این زیبایی اجابت کندخواست بنده اش را...