تبلیغات
خاطـــــــــره - سوی تو...
تاریخ : دوشنبه 9 تیر 1393 | 01:33 ب.ظ | نویسنده : خاطره
و به ماتوفیق ده که دراین ماه به سوی تو تقرب جوییم با اعمال شایسته ای که مارا ازلوث

  گناهان پاک کنند واز اینکه دوباره عیوب  وزشتی  هارا ازسرگیریم حفظ  کنند.

تا اینکه هیچ فرشته ای ازفرشتگان مامور بندگان چیزی ازگناهمان برتونیاوردمگرآنکه ازطاعت 

وبندگی ما وتقرب به درگاهت کمترباشد...

توفیقمان ده که در این ماه  با نیکی  واحسان به سوی خویشان خود رویم  وبا بخشش وعطایا 

همسایگان خودراحفظ  و رعایت کنیم. واموال خود را از حقوق  مردم بپیراییم  وبا جداکردن زکات

 پاکیزه نماییم وبا کسی که ازمادوری گزیده آشتی کنیم  وبا آنکه  برما ستم نموده  از مقتضای 

انصاف درنگذریم  وبا آنکه با ما دشمنی ورزیده صلح کنیم مگرکسی که در راه تو و برای تو

 با اودشمن شده ایم؛

که او دشمنی است که با اودوستی نمی کنیم و ازحزبی است که با آن یکرنگ ویکدل نمی شویم!  
(دعای44 صحیفه سجادیه)به سوی تــــو پرکشیدم  
                                    چیزی  ندیدم جز نگــــــــاه   تـــــــــــو

ازت ممنـــونم گذاشتی
                                       بازم ببینم  روی مـــــــــــاه تـــــــــــو